Rýchla rezervácia:
Nájdi

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB

 

ČLÁNOK I - ZMLUVNÉ STRANY

1. Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len „Služby“) sú Hotel Sandor Pavillon ****(ďalej len „Hotel“) , a klienti -  fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len „Klienti“)

2. Objednávku na poskytovanie „Služieb“ „Hotelom“ (ďalej len „Rezervácia“) môže uplatniť „Klient“ v „Hoteli“ osobne, telefonicky, písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu.

3. Obsah „Rezervácie“ je uvedený na internetovej stránke „Hotela“.

4. Ak to kapacita „Hotela“ umožňuje, ak má „Rezervácia „ všetky stanovené náležitosti a ak „Klient“ poskytne hotelu potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti „Hotel“ potvrdí „Klientovi“ poskytnutie „Služieb“ podľa jeho „Rezervácie“.

5. Potvrdenie „Rezervácie“ uskutočňuje „Hotel“ buď písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu.

 

ČLÁNOK II - POSKYTOVANIE „SLUŽIEB“

1. „Hotel“ poskytuje „Klientom“ „Služby“ na základe ich „Rezervácie“ len po jej potvrdení „Hotelom“ a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.

2. Hotel poskytuje „Klientom“ „Služby“ v dohodnutom rozsahu.

3. Za “Služby“ poskytnuté „Hotelom“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“ dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku „Hotela“.

4. „ Hotel“ je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je „Hotel“ povinný informovať „Klienta“ písomne pri potvrdení „Rezervácie“.

5. Cena „Služieb „Hotela“ vyplýva z potvrdenia „Rezervácie“. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa Cenníka k dispozícii na recepcii a uverejnené na internetovej stránke „Hotela“.

6. Splatnosť ceny „Služieb“ je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“.

 

ČLÁNOK III - PRÁVA A POVINNOSTI „KLIENTA“

1. Platobné podmienky

Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie minimálne 50% zálohy, prípadne plnej ceny pobytu alebo služieb do stanoveného termínu (do 2-10 dní od potvrdenia predbežnej rezervácie – ako je určené v potvrdení rezervácie, alebo zálohovej faktúre). Pokiaľ je pri rezervácii dohodnutá platba až na mieste, nie je potrebné platiť zálohu.

V prípade neuhradenia zálohy v termíne splatnosti sa rezervácia ruší. Za platbu sa považuje pripísanie peňazí na účet hotela.

2. Nástup a realizácia pobytu:

Nástup na pobyt je možné od 14:00 do 18:00.

Pri pobyte s uhradenou zálohou je možné dohodnúť aj neskorší nástup na pobyt. Ak hosť nenastúpi do tohto času, a nebolo s ním dohodnuté inak, vyhradzujeme si právo ponúknuť ubytovaciu jednotku iným hosťom. Ubytovacie zariadenie je nutné uvoľniť v deň odchodu do 10:00 hod. V prípade nedodržania stanoveného času je započítaný poplatok za ďalšiu noc/osoba podľa platného cenníka.

Zákazník je pri nástupe na pobyt riadne oboznámený s prevádzkovým poriadkom „hotela“.

3.Storno podmienky:

·         storno 20 až 8 dní pred nástupom: storno poplatok 30% z ceny rezervovaných služieb

·         storno 7 až 2 dni pred nástupom: storno poplatok 70% z ceny rezervovaných služieb

·         storno 1 deň pred nástupom a v deň nástupu 100% z ceny rezervovaných služieb

 

Všetky poplatky za platbu hradí odosielateľ.

Zrušenie pobytu aj s uvedením dôvodu je vždy potrebné urobiť čo najskôr - písomne s uvedením Vášho mena, kontaktných údajov a termínu pobytu a s vlastnoručným podpisom. Je potrebné ho zaslať doporučene, mailom resp. faxom alebo priniesť osobne na adresu, príp. miesto, kde ste si pobyt objednali. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.

V prípade, že je cena za lôžko v náhradnom termíne iná, adekvátne sa poníži, alebo zvýši podľa platného cenníka v danom termíne.

Potvrdením objednávky klient (objednávateľ) akceptuje storno poplatky a ostatné obchodné podmienky.

 

ČLÁNOK IV - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2. „Klienti“ doručením „Rezervácie“ „Hotelu“, jednostranného zrušenia poskytnutia „Služieb“, alebo ubytovaním v „Hoteli“ potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.

3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v hoteli Sandor Pavillon**** nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2013.

Hotel Sandor Pavillon

Adresa

Štefánikova 2/B
921 01 Piešťany
SLOVENSKO


GPS: N 48.594191º E 17.833171º

Telefón:

+421 / 33 / 77 33 734
+421 / 33 / 77 33 735
+421 / 33 / 77 33 736

Fax:

+421 / 33 / 77 42 044

Všeobecné obchodné podmienky