Rýchla rezervácia:
Nájdi

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB

 

ČLÁNOK I - ZMLUVNÉ STRANY

1. Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len „Služby“) sú Hotel Sandor Pavillon ****(ďalej len „Hotel“) , a klienti -  fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len „Klienti“)

2. Objednávku na poskytovanie „Služieb“ „Hotelom“ (ďalej len „Rezervácia“) môže uplatniť „Klient“ v „Hoteli“ osobne, telefonicky, písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu.

3. Obsah „Rezervácie“ je uvedený na internetovej stránke „Hotela“.

4. Ak to kapacita „Hotela“ umožňuje, ak má „Rezervácia „ všetky stanovené náležitosti a ak „Klient“ poskytne hotelu potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti „Hotel“ potvrdí „Klientovi“ poskytnutie „Služieb“ podľa jeho „Rezervácie“.

5. Potvrdenie „Rezervácie“ uskutočňuje „Hotel“ buď písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu.

 

ČLÁNOK II - POSKYTOVANIE „SLUŽIEB“

1. „Hotel“ poskytuje „Klientom“ „Služby“ na základe ich „Rezervácie“ len po jej potvrdení „Hotelom“ a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.

2. Hotel poskytuje „Klientom“ „Služby“ v dohodnutom rozsahu.

3. Za “Služby“ poskytnuté „Hotelom“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“ dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku „Hotela“.

4. „ Hotel“ je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je „Hotel“ povinný informovať „Klienta“ písomne pri potvrdení „Rezervácie“.

5. Cena „Služieb „Hotela“ vyplýva z potvrdenia „Rezervácie“. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa Cenníka k dispozícii na recepcii a uverejnené na internetovej stránke „Hotela“.

6. Splatnosť ceny „Služieb“ je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“.

 

ČLÁNOK III - PRÁVA A POVINNOSTI „KLIENTA“

1. Platobné podmienky

Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie minimálne 50% zálohy, prípadne plnej ceny pobytu alebo služieb do stanoveného termínu (do 2-10 dní od potvrdenia predbežnej rezervácie – ako je určené v potvrdení rezervácie, alebo zálohovej faktúre). Pokiaľ je pri rezervácii dohodnutá platba až na mieste, nie je potrebné platiť zálohu.

V prípade neuhradenia zálohy v termíne splatnosti sa rezervácia ruší. Za platbu sa považuje pripísanie peňazí na účet hotela.

2. Nástup a realizácia pobytu:

Nástup na pobyt je možné od 14:00 do 18:00.

Pri pobyte s uhradenou zálohou je možné dohodnúť aj neskorší nástup na pobyt. Ak hosť nenastúpi do tohto času, a nebolo s ním dohodnuté inak, vyhradzujeme si právo ponúknuť ubytovaciu jednotku iným hosťom. Ubytovacie zariadenie je nutné uvoľniť v deň odchodu do 10:00 hod. V prípade nedodržania stanoveného času je započítaný poplatok za ďalšiu noc/osoba podľa platného cenníka.

Zákazník je pri nástupe na pobyt riadne oboznámený s prevádzkovým poriadkom „hotela“.

3.Storno podmienky:

·         storno 20 až 8 dní pred nástupom: storno poplatok 30% z ceny rezervovaných služieb

·         storno 7 až 2 dni pred nástupom: storno poplatok 70% z ceny rezervovaných služieb

·         storno 1 deň pred nástupom a v deň nástupu 100% z ceny rezervovaných služieb

 

Všetky poplatky za platbu hradí odosielateľ.

Zrušenie pobytu aj s uvedením dôvodu je vždy potrebné urobiť čo najskôr - písomne s uvedením Vášho mena, kontaktných údajov a termínu pobytu a s vlastnoručným podpisom. Je potrebné ho zaslať doporučene, mailom resp. faxom alebo priniesť osobne na adresu, príp. miesto, kde ste si pobyt objednali. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.

V prípade, že je cena za lôžko v náhradnom termíne iná, adekvátne sa poníži, alebo zvýši podľa platného cenníka v danom termíne.

Potvrdením objednávky klient (objednávateľ) akceptuje storno poplatky a ostatné obchodné podmienky.

 

ČLÁNOK IV - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2. „Klienti“ doručením „Rezervácie“ „Hotelu“, jednostranného zrušenia poskytnutia „Služieb“, alebo ubytovaním v „Hoteli“ potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.

3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v hoteli Sandor Pavillon**** nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2013.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby   v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov  (ďalej „zákon“)

Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačného systému  na základe: §24 zákona 253/1998Z.z. v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Názov informačného systémov (ďalej „IS“): IS evidencia ubytovaných

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  je:

spracúvanie osobných údajov  za účelom vedenia evidencie ubytovaných podľa osobitných zákonov.

Zoznam spracovávaných osobných údajov: Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, doba ubytovania, dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo víza okrem mena, priezviska, adresy trvalého pobytu čísla cestovného dokladu.

Osobné údaje sa poskytujú  príslušným štátnym orgánom,  ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať  jej osobné údaje  preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov.

Adresa a kontakt, v prípade ďalších otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov:Hotel Sandor Pavillon

Adresa

Štefánikova 2/B
921 01 Piešťany
SLOVENSKO


GPS: N 48.594191º E 17.833171º

Telefón:

+421 / 33 / 77 33 734
+421 / 33 / 77 33 735
+421 / 33 / 77 33 736

Fax:

+421 / 33 / 77 42 044

Všeobecné obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov